Promocja obejmuje rowery marki Kross oraz Le Grand.

Raty 0% dzielone są na 3 rodzaje tak jak poniżej.


Kredyt darmowy 10 x 0% dotyczy wszystkich rowerów marki KROSS i LE GRAND 

Kredyt objęty możliwością odroczenia spłaty o 3 miesiące.

Kredyt darmowy 20 x 0% dotyczy wszystkich rowerów marki KROSS od kwoty powyżej 2 999PLN

Kredyt darmowy 30 x 0% dotyczy wszystkich rowerów marki KROSS od kwoty powyżej 5 999PLNJAK SKORZYSTAĆ Z POMOCJI W SKLEPIE STACJONARNYM 3GRAVITY

1. Wybierz rower z kolekcji Kross lub Le Grand

2. Dobierz właściwy rozmiar dla siebie - z chęciom pomożemy

3. Wspólnie złożymy wniosek 

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wniosku.

5. Ciesz się z jazdy swoim nowym rowerem który możemy do Ciebie wysłać kurierem lub możesz go odebrać w naszym sklepie stacjonarnym 

Regulamin Promocji „Kredyt 10,20,30x0% KROSS”

§1.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji.
2. Organizatorem Promocji jest Bank.
3. Promocja kierowana jest wyłącznie do Uczestników.
4. Promocja trwa w Okresie Promocji we wszystkich Punktach Sprzedaży Partnerów KROSS na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Pojęcia pisane wielką literą zostały zdefiniowane w §2. niniejszego Regulaminu.

§2.Definicje

Wprowadza się na użytek Regulaminu następujące definicje:

Bank/Organizator - Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01 - 211) przy ul. Kasprzaka 10/16, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, o kapitale zakładowym wynoszącym 84 238 318 zł, wpłaconym w całości.

Kredyt Ratalny - Kredyt przeznaczony na nabycie oznaczonego towaru lub usługi, zgodnie z zawartą z Bankiem Umową Kredytową

Okres Promocji - Okres od 02.01.2020 do 31.12.2020.

Partner KROSS S.A. z siedzibą w Przasnyszu adres: ul. Leszno 46, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223853, NIP 7611402748

Promocja - Promocja „Kredyt 10,20,30x0% KROSS” organizowana przez Bank, uregulowana w niniejszym Regulaminie

Regulamin - Niniejszy regulamin Promocji

Uczestnik- Pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem, która zawarła z Bankiem Umowę Kredytową w Okresie Promocji na minimalną kwotę Kredytu Ratalnego 150 zł, którym w Okresie Promocji został sfinansowany zakup na raty w Punkcie Sprzedaży Partnera i która przy składaniu wniosku kredytowego wybrała promocyjną opcję spłaty zaciągniętego Kredytu Ratalnego.

Punkt Sprzedaży - Punkty sprzedaży przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną we własnym imieniu i na własny rachunek, których łączy z KROSS S.A. umowa o współpracy i którzy zostali upoważnieni przez KROSS S.A. do posługiwania się marką KROSS na potrzeby prowadzonej działalności.

Umowa Kredytowa - Umowa kredytu ratalnego i umowa o limit kredytowy i o kartę kredytową zbliżeniową MasterCard .

§3.Zasady Promocji

Uczestnikowi przysługuje Kredyt Ratalny o następujących parametrach:
1) Oprocentowanie stałe: 0%;
2) Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 0%;
3) Całkowity koszt kredytu: 0 zł;
4) Kredyt płatny w 10,20 lub 30 równych ratach miesięcznych:
a. Kredyt 10x0% przy zakupie na raty rowerów KROSS i Le Grand.
b. Kredyt 20x0% przy zakupie na raty rowerów KROSS i Le Grand od kwoty powyżej 2999 zł.
c. Kredyt 30x0% przy zakupie na raty rowerów KROSS i Le Grand od kwoty powyżej 5999 zł.

§4. Ochrona danych osobowych Uczestników
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Promocji.

2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z procedurami wewnętrznymi Organizatora, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie utrwalona (podpis, zgoda wyrażona elektronicznie lub nagranie rozmowy). 

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

5. Udział w Promocji oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Promocji.

6. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników związane z podaniem swoich danych osobowych oraz udzielaniem zgody na ich przetwarzanie mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora, czyli Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16.

§5. Reklamacje i skargi

1. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane Organizatorowi pisemnie na adres: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, lub na adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa lub elektronicznie poprzez udostępniony na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/kontakt/formularz-reklamacji.asp formularz kontaktowy z dopiskiem Promocja „Kredyt 10,20,30 x0% - KROSS” lub telefonicznie, pod numerem: 22 201 37 00 lub 801 100 600 dostępnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 18.00 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora i obciąża osobę dzwoniącą) lub w każdej jednostce Banku obsługującej klientów.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz opis i przyczyny reklamacji.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2016 r., poz. 892 z późn.zm.) rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Organizator w informacji przekazywanej Uczestnikowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie listem zwykłym na podany przez Uczestnika adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail, o ile Uczestnik wystąpił z takim wnioskiem.

5. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej. Uczestnik może również zwrócić się z wnioskiem do Rzecznika Finansowego.

§6. Komunikacja z Uczestnikami

1. Organizator udziela wszelkich informacji dotyczących Promocji na prośbę Uczestników.

2. Uczestnicy mogą się zwrócić z zapytaniami o wyjaśnienie wątpliwości do Organizatora pod numerem telefonu: 22 201 37 00 lub 801 100 600 dostępnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora i obciąża osobę dzwoniącą.

§7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora, w Punktach Sprzedaży Partnera oraz na stronach internetowych www.kross.pl i www.legrandbikes.pl

2. W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data doręczenia pisma, z zastrzeżeniem §5 ust. 3 Regulaminu.

3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), której tekst jest dostępny m.in. w serwisie internetowym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/.

6. Właściwości sądu dotyczą przepisy art. 15 – 46 ww. kodeksu. Zasadą ogólną jest, iż powództwo przeciwko osobie prawnej (którą jest np. Organizator) wytacza się według miejsca jej siedziby, przy czym ww. kodeks zawiera także przepisy modyfikujące tę zasadę, np. w przypadku powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania umowy.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2020 roku.


Śledź nas na Facebooku